Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vesteuropeiske

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vesteuropeiske, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vesteuropeiske i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vesteuropeiske".

Vesteuropeiske i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vesteuropeiske i en setning.


 1. Som i de fleste vesteuropeiske land er trenden også i Sveits at samfunnet sekulariseres.


 2. Her er gjennomgått et stort materiale av sølvarbeider i vesteuropeiske og russiske samlinger.


 3. Denne typen intonasjon brukes også i de store vesteuropeiske språkene engelsk, tysk og fransk.


 4. I høymiddelalderen lå østlige stater som den serbiske lite tilbake for vesteuropeiske samfunn.


 5. Remilitariseringen skulle skje som ledd i et forsvarssamarbeid mellom de vesteuropeiske land og USA.


 6. Deretter har Estland arbeidet for en utenrikspolitikk i nært samarbeid med sine vesteuropeiske naboer.


 7. Etter Nederland var Norge det vesteuropeiske landet med størst relativt tap av den jødiske befolkningen.


 8. Fem vesteuropeiske land inngikk, uavhengig av EF, Schengen-avtalen for fjerning av interne grensekontroller.


 9. Utover på femtitallet fikk også flere andre vesteuropeiske land et mer normalisert forhold til Franco og Spania.


 10. Boken ble enormt populær, og innen 1800 var den oversatt til samtlige vesteuropeiske språk bortsett fra portugisisk.


 11. I løpet av de siste dagene i august 1991 fulgte gjenåpning av diplomatiske forbindelser med en rekke vesteuropeiske land.


 12. Etter uavhengigheten i 1991 ble det satt i gang arbeid for å få til nærmere samarbeid med andre vesteuropeiske land og med USA.


 13. Offiserer ble sendt på trening i vesteuropeiske land, og det ble hyret inn utenlandske eksperter som skulle forbedre militæret.


 14. Nesterenkos enorme repertoar strakk seg fra dyp bass til baryton i operaer av de klassiske russiske og vesteuropeiske komponistene.


 15. Stein Rokkan studerte de vesteuropeiske partisystemenes historiske røtter, samt betingelsene for stats- og nasjonsbygging i Vest-Europa.


 16. Blant de vesteuropeiske land som ikke har teststatus hører Nederland, Skottland og Irland, men disse har alle kvalifisert seg for VM i 2007.


 17. I flere vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi blitt den viktigste innsatsfaktoren både i vareproduksjon og i tjenesteytring.


 18. Den polske adelen, som var mye mer tallrik enn i vesteuropeiske land, var særlig stolt av sine friheter og sitt parlamentariske system, Sejmen.


 19. Tidlig i middelalderen ble makten i de vesteuropeiske statene oppdelt i en føydalstruktur der autoritet var nært knyttet til besittelse av eiendom.


 20. På denne tiden nådde også den vesteuropeiske, megalittiske perioden England med mange funn av kjempegraver og steinmonumenter, deriblant Stonehenge.


 21. Hitler hadde lenge hatt drømmer om store felttog for å slå de vesteuropeiske stormaktene forut for et angrep i øst, han ville unngå en tofrontskrig.


 22. Spillet spilles i nesten samtlige vesteuropeiske land, men i Europa har kun England, som regnes som nummer to nest etter Australia, testnasjonstatus.


 23. Samtidig hadde Sovjetunionen den største hæren i Europa, og de vesteuropeiske statene arbeidet hard for å knytte USA til et formelt militært samarbeid.


 24. Gjennom Parisavtalene ble det avtalt at Saarland skulle underlegges Den vesteuropeiske union, men at saken skulle endelig avgjøres ved en folkeavstemning.


 25. Trellene kom også fra germanske eller vesteuropeiske stammer, og ble noen ganger solgt til arabiske og jødiske kjøpmenn, som transporterte dem ennå lenger.


 26. I løpet av høymiddelalderen ble vesteuropeiske stilarter som den romanske langt mer dominerende da det kristne Norden ble knyttet nærmere til resten av Europa.


 27. Auschwitz er særlig godt kjent og dokumentert fordi det var både en arbeidsleir og en utryddelsesleir, og fordi det var relativt mange overlevende vesteuropeiske jøder.


 28. Etter at landet ble medlem i Den europeiske union, har et stort antall polakker immigrert til vesteuropeiske land som Storbritannia, Tyskland og Irland for å finne jobb.


 29. Flere av de store vesteuropeiske kontinentale kulturene møtes i Sveits, og landet består av en blanding av sveitsisk tysk, fransk, italiensk og retoromansk språk og kultur.


 30. Eksempler på videre studier inkluderer Kalleberg (2000), som så på midlertidig kontrakts- og deltidsbasert arbeid; og Bosch (2004), som så på vesteuropeiske ansettelsesrelasjoner.


 31. Den kom siden til å påvirke flere andre vesteuropeiske kulturer, blant annet minnesangene i Tyskland, Sicilia og den norditalienske Dolce stil nuovo, som blant annet Petrarca og Dante tilhørte.


 32. Belgia befant seg helt i den nordøstlige utkanten av den vesteuropeiske sonen hvor megalittiske byggverk og dyssegraver ble reist for 5-7 tusen år siden, antakelig med et regionalt, religiøst motiv.


 33. Garden fulgte også hærstyrken i felt, og bysantinske krøniker (foruten flere vesteuropeiske og arabiske skribenter) merket seg ofte deres dyktighet i kamp, spesielt sammenlignet med de lokale barbarer.


 34. Den tyske og vesteuropeiske økonomien begynte å forbedres etter den vesttyske valutareformen i 1948 og liberaliseringen av økonomien som innføringen av Marshallplanen medførte var også en faktor for økonomisk vekst.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vesteuropeisk vestflamsk ››

Generell informasjon om "vesteuropeiske" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vesteuropeiske som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vesteuropeiske" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vesteuropeiske".