Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vektlagt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vektlagt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vektlagt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vektlagt".

Vektlagt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vektlagt i en setning.


 1. Hva som ble vektlagt varierte regionalt.


 2. Dette er et felt som tidligere har vært lite vektlagt innenfor økonomisk geografi.


 3. Fransiskanermunken Roger Bacon hadde vektlagt geometri som en måte å matematisere fysikken.


 4. Man har vektlagt tegn og symboler sin betydning for både menneskers praksis og samfunnets utvikling.


 5. Samtidig ble Camel sett på som en ren konsertgruppe, hvor musikken ble vektlagt med perfeksjon i fremførelsen.


 6. Turid Larsen i Dagsavisen skrev at Få barnebokforfattere har som Anne-Cath Vestly vektlagt kvalitetene i det vanlige hverdagslivet.


 7. Dette gav Kim anerkjennelse blant de kinesiske geriljakrigerne, og i ettertid har nordkoreanske biografier vektlagt seieren sterkt.


 8. Dette ble vektlagt ved innstilling og er en årsak til at utmerkelsen i hovedsak ble gitt til offiserer, og ikke lavere befal og menige.


 9. Noen forskere har også vektlagt at nevnelsen av månen og stjernene i vers 4 kan tyde på at salmen er blitt benyttet i en nattlig seremoni.


 10. I norske forskningsrapporter og sakprosa om forbudstiden er USAs betydning vektlagt, mens Carrie Nations voldelige aksjoner sjelden er nevnt.


 11. Han mente også at opplysninger fra to vitner, som begge hadde observert en mann i området i tiden rundt dødsfallet, ikke var blitt vektlagt nok.


 12. I den danske versjonen (som gikk parallelt med den norske) ble derimot Big Brother en straffende instans og manglet en del av det private tilsnitt som ble vektlagt i den norske.


 13. Einstein er et godt eksempel på en person med høyt utviklet matematisk intelligens.Logisk/ matematisk intelligens blir sterkt vektlagt i skoleverket og vårt samfunn rent generelt.


 14. Særlig ble den katolske tilknytningen vektlagt av Kaltenbrunner, og dette må sees på bakgrunn av den motstanden og manglende gjennomslaget nasjonalsosialistene hadde i de katolske miljøene.


 15. Den italienske operaen ble imidlertid stadig utviklet, for eksempel ble handlingen, rollefigurene og konfliktene mellom rollefigurene vektlagt i større grad, slik at det dramatiske fikk mer plass.


 16. I de øvrige sakene ble , ifølge Harpers gjennomgang, NS-medlemskap og tjenestegjøring i Stapo ved straffeutmålingen vektlagt, mens medvirkning til deportasjonen av jødene tones ned eller nevnes ikke.


 17. Da Patursson la frem forslaget for Rigsdagen, ble opprettelsen av en landskasse og overtagelsen av ansvaret for veier, havner, telefon, kirker og skoler, samt et fast årlig tilskudd til Lagtinget, vektlagt.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vektla vektlegge ››

Generell informasjon om "vektlagt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vektlagt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vektlagt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vektlagt".