Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vannets

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vannets, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vannets i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vannets".

Vannets i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vannets i en setning.


 1. Den var forbundet med retningen nord og vannets fase i wu xing.


 2. Dette førte til mye turbulens og dårlig utnyttelse av vannets energi.


 3. Oftest er det snakk om urenheter som olje, som flyter i vannets overflate.


 4. Turbinene omformer vannets potensielle energi til kinetisk energi (rotasjon).


 5. Disse er vannets primærprodusenter, og utgjøres av blant annet vannplanter, alger og blågrønnbakterier.


 6. Dynamisk trykk er det tapet av fallhøyde som oppstår og er proporsjonalt med kvadratet av vannets hastighet.


 7. Inntaket er vannets innløp til vannveien fra en inntaksdam etablert i en elv, et vann eller en helt ny kunstig innsjø.


 8. Temperatur er den mest avgjørende faktoren for utbredelsen av organismer på jorden fordi den avgjør vannets fysiske tilstand.


 9. Disse skal ta opp krefter både på grunn av røret og vannets vekt, men også krefter som oppstår når vannmassene som er i bevegelse skifter retning.


 10. I tillegg til karbonkretsløpet er også vannets kretsløp en stor og viktig komponent, ettersom vanndamp i atmosfæren er den viktigste drivhusgassen.


 11. I tidligere turbintyper hadde vannet fortsatt stor hastighet når det forlot hjulet, slik at mye av vannets kinetiske energi ikke ble fullt utnyttet.


 12. Sugerøret eller diffusoren under turbintrommen skal sørge for at vannets hastighet omsettes til trykk (undertrykk) og påvirker turbinens virkningsgrad.


 13. Om temperaturen endres, vil det påvirke klimaet på en rekke måter, primært ved endring av atmosfærens og havets sirkulasjon, samt at vannets kretsløp endres.


 14. Om et rørbrudd skulle oppstå vil vannets hastighet komme langt over normal hastighet, dette blir detektert av en flyndre (plate) som står inne i vannstrømmen.


 15. Et vannkraftverk utnytter deler av vannets kretsløp, dermed blir vitenskapen som kalles hydrologi og handler om vannkretsløpet og vannressurser på jorden viktig.


 16. Vannmøllen er en kvern som drives av strømmende vann i eksempelvis et vannfall i en elv eller foss ved hjelp av et vannhjul som blir snurret rundt av vannets kraft.


 17. Turbinen i kraftverket omformer vannets potensielle energi (trykk) og kinetisk energi (hastighet) til rotasjonsenergi, som igjen driver rundt generatoren som produserer elektrisitet.


 18. Dette indikerer at frekvensene av lyset som fremkommer i vann, er spesielle frekvenser som vannmolekylene ikke absorberer, og der vannets aggregattilstand ikke har noen merkbar rolle.


 19. Vassdragsregulering er et inngrep i vannets naturlige syklus på landjorden der store deler av vannet ledes bort fra en eller flere elver for å produsere elektrisk energi i et kraftverk.


 20. Med utnyttelse av vannkraft brukes en del av vannets kretsløp til å drive vannturbiner og produsere elektrisk kraft; en kan dermed si at det er solen som er den egentlige energikilden som utnyttes.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vannet vannfall ››

Generell informasjon om "vannets" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vannets som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vannets" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vannets".