Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for traktater

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet traktater, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke traktater i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "traktater".

Traktater i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet traktater i en setning.


 1. EU kan ikke selv vedta nye traktater, det er det bare medlemsstatene som kan.


 2. Parlamentet skulle få enerett til å vedta lover, skatter, traktater og budsjetter.


 3. Folkeretten er et internasjonalt rettssystem bygd på bi- eller multilaterale traktater.


 4. Et lands konstitusjon kan utgjøres av mange ulike lover, dommer, traktater og sedvanerett.


 5. Forfatningsrådet er bemyndiget til å gjennomgå lover, traktater og internasjonale avtaler før de antas.


 6. Slike effekter er ikke blitt inkludert i internasjonale traktater, ettersom karbonregnskapene kun blir regnet per land.


 7. Frankrike avviste imidlertid anmodning om ratifikasjon av traktater med Tonga i 1885 og anmodning om proteksjon fra Påskeøya.


 8. I visse særlige tilfeller som er beskrevet i EUs traktater, treffer det likevel avgjørelser ved enstemmighet eller kvalifisert flertall.


 9. Îles Sous-le-Vent, med Bora Bora, Huahine og Raiatea, beholdt sin uavhengighet, garantert av traktater mellom Frankrike og Storbritannia.


 10. Innfødte amerikanere som var misfornøyde med tapet av Kentucky som følge av traktater, anså krigen som en mulighet for å drive ut kolonistene.


 11. To andre traktater kom også fra gevantmotstanderne: The mynd and exposition of that excellente learned man Martyn Bucer, upon these wordes of S.


 12. Storbritannia og USA ville ikke anse Münchenavtalen som ugyldig i utgangspunktet fordi det kunne skape en farlig presedens for internasjonale traktater.


 13. EU bygger på traktater, men disse inneholder trekk som godt kan sammenlignes med slike grunnlover eller konstitusjoner som man finner i nasjonalstatene.


 14. Betegnelsen internasjonal forbrytelse etter folkeretten sikter til tilfeller der det gjennom folkerettslige traktater er etablert universell jurisdiksjon.


 15. Versaillestraktaten med Tyskland var den første av ialt fem traktater som ble forhandlet frem, og den la malen for traktatene med de andre sentralmaktene.


 16. Landet kan også inngå omforente memoranda, men bare Kongeriket Nederlandene kan inngå traktater og være medlem av internasjonale mellomstatlige organisasjoner.


 17. Til tross for sine lidelser fortsatte Luther å preke, forfatte traktater og skrifter, og vant seg selv en plass som en av Tysklands mest populære og produktive forfattere.


 18. I 1751 og 1752 inngikk Danmark liknende traktater med både Tunis og Tripoli og i 1756 inngikk Danmark en samlet traktat med statenes formelle overherre, sultanen i Istanbul.


 19. Bruken av jonisk fremfor den innfødte doriske dialekten samsvarer med praksisen til vitenskapsmenn i renessansen som ofte brukte latin fremfor det lokale språket i sine traktater.


 20. Lovgivende makt tilligger vanligvis nasjonalforsamlinger og parlamenter, som gjerne også har enerett til å ilegge skatter og avgifterer, vedta budsjetter og bevilgninger, og godkjenne traktater og krigserklæringer.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ traktaten traktatmotstanderne ››

Generell informasjon om "traktater" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet traktater som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "traktater" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "traktater".