Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for regelmessig

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet regelmessig, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke regelmessig i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "regelmessig". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av regelmessig kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: regelmessige, regelmessighet, regelmessigheten og regelmessigheter. Hvis du klikker på bøyningen av regelmessig som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Regelmessig i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet regelmessig i en setning.


 1. Det var få som spiste kjøtt regelmessig.


 2. Chopin levde nå et ganske regelmessig liv.


 3. Åtte fuglearter er nå regelmessig å finne på øya.


 4. Avisen ble utgitt regelmessig helt frem til desember 1972.


 5. Etter dette møttes de jevnlig og korresponderte regelmessig.


 6. Boken settes også regelmessig opp som teaterstykke og musikkteater.


 7. Følgende tabell gir en oversikt over regelmessig bøyning i baskisk.


 8. Tidlig på 1600-tallet hadde Portugal regelmessig handel med Allada.


 9. Det utkom regelmessig, hver uke, fra oktober 1914 til desember 1972.


 10. Omtrent tre prosent av de nominelt kristne går regelmessig i kirken.


 11. Fra seksårsalderen fikk gutten regelmessig klaverundervisning av sin mor.


 12. Blant spurvefuglene er det omkring 80 arter som regelmessig ruger i Norge.


 13. Dette skulle kunne bety at atmosfæren regelmessig fylles av vulkanutbrudd.


 14. Pleurodonte tenner skiftes ut regelmessig, og beveger seg bakover i munnen.


 15. London har et temperert klima med regelmessig, lett regn gjennom hele året.


 16. Ytringsfriheten ble regelmessig innskrenket, og pressen var sterkt sensurert.


 17. Det menneskene i Zeeland hadde vunnet fra havet, tok det regelmessig tilbake.


 18. Hoggormen spiser ikke regelmessig, hvor ofte den spiser avhenger av jaktlykken.


 19. Det kan derfor anslås at 8-10 % av jordens befolkning spiller sjakk regelmessig.


 20. Hurtigruten anløper regelmessig Rørvik i Vikna i både sommer- og vinterhalvåret.


 21. Romsonder passerer gjennom det regelmessig uten at noen hendelser har inntruffet.


 22. Sørsamisk har blitt brukt regelmessig i NRK fra 1973, først med 5 minutter hver uke.


 23. Marie hadde aldri sett kino før, men på Vensmoen var det regelmessig filmfremvisning.


 24. Hagebeltene er en funksjon av bebyggelsesmønsteret som er svært regelmessig og konsekvent.


 25. I deler av landet oppstår tørke med påfølgende humanitære katastrofer relativt regelmessig.


 26. Det estimeres at to til tre millioner sovjetborgere lyttet til utenlandsk radio regelmessig.


 27. Skildringen av strevsomt arbeidende kvinner er et regelmessig motiv, ofte ved vev eller rokk.


 28. Fra 1889 hadde han regelmessig samarbeid med tidsskriftredaktørene Nordahl Rolfsen og Jacob B.


 29. Disse metodene vinner regelmessig konkurranser i USA om de mest effektive undervisningsmetodene.


 30. Siden har lekene funnet sted regelmessig og har for alvor utviklet seg til en verdensbegivenhet.


 31. For å avhjelpe det trøstesløse provinsielle livet leste han regelmessig aviser fra Moskva og St.


 32. Den ytterste overhuden skiftes regelmessig, og erstattes med et nytt lag som gror fram på innsiden.


 33. Sassen og Eichmann møttes regelmessig i fem måneder, og snakket inn 67 lydbånd om Eichmanns fortid.


 34. Hun er en regelmessig gjest ved utstillinger og forestillinger, der hun gjerne også møter kunstnerne.


 35. Det kan også brukes sammen med en gruppe av blink som gjentas regelmessig, da med forkortelser som Fl.


 36. Britenes statsminister Winston Churchill fikk regelmessig notater om disse drapene, med antall drepte.


 37. De eneste indoariske språkene som regelmessig skrives med det latinske alfabetet er romanes og konkani.


 38. Hun skrev sporadisk for flere tidsskrift, og forholdsvis regelmessig for blant annet Syn og Segn og Urd.


 39. I Beatles-perioden hadde McCartney røkt marijuana regelmessig, men han hadde også prøvd både kokain og LSD.


 40. Fra 1923 foreleste hun regelmessig ved Universitetet i Berlin, og hun ble i 1926 utnevnt til professor der.


 41. Veggene er murt opp som kistemur med en kjerne av grov stein og mørtel mellom regelmessig murverk i fasaden.


 42. Mange nauruere pleide å fly regelmessig til Australia, for å meske seg i de nyeste og beste forbrukervarene.


 43. Den tyske orden stilte regelmessig med troppekontingenter på mellom 500 og 1 000 mann når keiseren bad om det.


 44. Fra 1833 ga pianoundervisningen en regelmessig inntekt, og konsert- og komposisjonshonorarene plusset godt på.


 45. Etiopia er særlig kjent for sine mellomdistanse- og langdistanseløpere, som regelmessig er blant verdens beste.


 46. Den eneste vadefuglen som regelmessig overvintrer i Stjørdal er fjæreplytt, og overvintringen skjer på Skatval.


 47. Streker er vanlig rundt om på Mars, og nye dukker opp regelmessig i bratte skråninger i kratre, renner og daler.


 48. Ifølge et dokument fra 1271 seilte to skip regelmessig til Tórshavn fra Bergen med salt, tømmer og korn i lasten.


 49. Her raser sedimentmasser regelmessig ut og skaper turbulente strømforhold på 25–50 meters dyp, mest i øst og sør.


 50. De deporterte hadde organisert seg bedre og nødhjelp fra hjelpeorganisasjoner i selve Romania kom mer regelmessig.

Regelmessige i en setning

Regelmessige er en bøyningsform av regelmessig, nedenfor finner du eksempelsetninger for regelmessige.


 1. Flere steder begynte man med regelmessige samlinger.


 2. Arten kan for eksempel ha regelmessige svingninger kun i noen områder.


 3. Samme år ble øvingene mer regelmessige og de arrangerte også et eget juleshow.


 4. Også gamle flammer som Paul Kammerer og Hans Pfitzner var regelmessige gjester.


 5. Det ble også satt opp regelmessige charteravganger i regi av oljeselskapene til Aberdeen.


 6. Søvnen opptrer i to hovedstadier, NREM og REM, som inntreffer med regelmessige intervaller.


 7. Siden da har jordbaserte teleskoper blitt så mye bedre at regelmessige observasjoner kan utføres.


 8. I tillegg er det regelmessige flyvninger til Sveagruva og Ny-Ålesund som begge har en kortbaneflyplass.


 9. Målet er å drive opplysning og videreutdanning av leger, de har regelmessige møter og gir ut medisinske tidsskrift.


 10. Hals beskrev mulighetene for kileformede parkinnsnitt som med regelmessige mellomrom leder fra Marka inn til sentrum.


 11. Andre peker på en todeling mellom meditative og spenningsdrevne kapitler: boken er kjent for sitt regelmessige tempobytte.


 12. Ved siden av regelmessige oppføringer av utdrag fra oratoriene ble mye av Händels musikk satt sammen og spilt som pastisjer.


 13. Den viktigste regelmessige, ofte årvisse byrden for den leidangspliktige befolkningen, var kostytelsen til leidangsmannskapene.


 14. Også Salten tingrett er lokalisert i Bodø som også har regelmessige rettssaker for Hålogaland lagmannsrett, med hovedsete i Tromsø.


 15. Publikumsoppslutningen økte gjennom hele tiåret, og gjennom de regelmessige radiokonsertene nådde kammerorkesteret ut til hele landet.


 16. De kan bli mer enn 20 km på tvers, har ofte en mørk, diffus ytre kant, regelmessige striasjoner og en sentral stripe med lysere materialer.


 17. For sistnevnte gruppe arbeider NSF for å fremme statsvitenskapelig etterutdanning, hovedsakelig gjennom regelmessige etterutdanningskonferanser.


 18. Så sent som i 2011 var det seks personer som fikk regelmessige utbetalinger fra den norske stat, opprinnelig knyttet til Nortraships Sjømannsfond.


 19. En vanlig oppgave for amatørastronomer er å spane etter ukjente kometer og asteroider samt å gjennomføre regelmessige studier av variable stjerner.


 20. Grenseområdene mot nord, øst og vest var geografisk ubeskyttet, så Assyria måtte beskytte dem med regelmessige felttog, som også sikret vesentlige ressurser.

Regelmessighet i en setning

Regelmessighet er en bøyningsform av regelmessig, nedenfor finner du eksempelsetninger for regelmessighet.


 1. Ja, uten en slik regelmessighet og forutsigbarhet ville egentlig ikke et ordnet samfunn være mulig.


 2. Allikevel fremviser personlig opplevelse og handling en frapperende regelmessighet, og vi kan ofte med stor treffsikkerhet forutsi andre personers atferd.

Regelmessigheten i en setning

Regelmessigheten er en bøyningsform av regelmessig, nedenfor finner du eksempelsetninger for regelmessigheten.


 1. Lekene ble arrangert hvert fjerde år, og regelmessigheten førte til at man på 200-tallet f.Kr.

Regelmessigheter i en setning

Regelmessigheter er en bøyningsform av regelmessig, nedenfor finner du eksempelsetninger for regelmessigheter.


 1. Mesteparten av fysikken hører til de nomotetiske vitenskapene, som leter etter regelmessigheter i naturen og oppdager naturlover.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ regelen regenereres ››

Generell informasjon om "regelmessig" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet regelmessig som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "regelmessig" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "regelmessig".