Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for preferanse

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet preferanse, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke preferanse i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "preferanse". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av preferanse kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: preferansen, preferansene, preferanseordningen, preferanser, preferansetollsatser og preferansevalg. Hvis du klikker på bøyningen av preferanse som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Preferanse i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet preferanse i en setning.


 1. Utøverens håndstørrelse og individuell preferanse vil avgjøre valg av kule.


 2. De fleste polyamorøse anser likevel sin preferanse for å være en slags programmering.


 3. Dette symmetribruddet har etablert en preferanse i naturen for venstrehendte partikler.


 4. Utviklingen av romerske banker begrenset innenfor den romerske preferanse av pengetransaksjoner.


 5. Et annet er innen velferdsøkonomi, hvor en forsøker å finne en velferdsfunksjon som representerer samfunnets preferanse.


 6. Hans pseudonym (hào) ble valgt fordi han kommer fra nord (běi) og på grunn av hans preferanse for ensomhet (dǎo betyr øy).


 7. En innvending er problematikken rundt det å lage en velferdsfunksjon som fanger opp samfunnets preferanse, som beskrevet ovenfor.


 8. Sin bohemske fremtoning, respekt for individualitet og preferanse for tverrfaglighet var noe han tilla seg ved skolen i Harpenden.


 9. Til tross for hans personlige preferanse for homøopati, fulgte han Gates' råd og ble en av de første store velgjørere innen medisin.


 10. Hans preferanse var Barren Island, et myrområde på 1,57 km² med 33 små øyer i Jamaica Bay, utenfor den sørøstlige kysten av Brooklyn.


 11. Dette reiste spørsmål fra blant annet Kenneth Arrow om hva som egentlig skal forstås med samfunnets preferanse, og hvordan en slik velferdsfunksjon skal velges.


 12. Denne reguleringen er relasjonell ved at støttetilbyderne, samtaletema og aktiviteter som hjelper en å regulere følelser først og fremst handler om personlig preferanse.


 13. Bias betegner en predisposisjon til fordel for en reaksjonsmåte, en sak, et synspunkt, en forestilling, en idé eller et konsept; en preferanse, partiskhet, favorisering eller forutinntatthet.


 14. Forskning viser at mennesker rundt om i verden i stor grad jakter på voksne dyr i sin mest produktive alder, og har en preferanse for byttedyr som er lite bærekraftig i et økologisk perspektiv.


 15. Filippinske forretningsfolk ble gitt preferanse fremfor utenlandske, og det ble gjort endringer i innenlandsk økonomisk politikk som påvirket de kinesisk-filippinske forretningsfolkenes vilkår.


 16. Mens gudenes tidsalder ofte har blitt viet mer interesse blant samtidige studenter av myter, hadde de greske forfatterne i de arkaiske og klassiskse periodene en klar preferanse for heltenes tidsalder.


 17. Harold Hotelling (1895-1973) analyserte konkurransen mellom to produsenter som produserte samme vare, men hvor konsumentene likevel kunne ha preferanse for å kjøpe fra den ene duopolisten og ikke den andre.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kulestøt, https://no.wikipedia.org/wiki/Polyamori, https://no.wikipedia.org/wiki/Standardmodellen, https://no.wikipedia.org/wiki/Bankenes_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Arrows_teorem, https://no.wikipedia.org/wiki/Bei_Dao, https://no.wikipedia.org/wiki/Nytte-kostnadsanalyse, https://no.wikipedia.org/wiki/Michael_Oakeshott, https://no.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller, https://no.wikipedia.org/wiki/Floyd_Bennett_Field, https://no.wikipedia.org/wiki/Sosial_støtte, https://no.wikipedia.org/wiki/Bias, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_sjette_masseutryddelse, https://no.wikipedia.org/wiki/Bohols_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk_mytologi, https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunnsøkonomi

Preferansen i en setning

Preferansen er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferansen.


 1. Når konkurrentene forsvinner eller blir redusert i antall, ser man ofte at andre humlearter overtar preferansen.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Humler

Preferansene i en setning

Preferansene er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferansene.


 1. De forskjellige artene har forskjellige blomsterpreferanser, men preferansene er kanskje ikke så sterke som man skulle tro.


 2. Forskere mener at mengden av kjønnshormon, samt størrelsen på kjønnskjertlene, spiller en direkte rolle for de seksuelle atferdene og preferansene hos dyr.


 3. Konsumentteorien forutsetter videre at konsumenten har preferanser for hvilke goder vedkommende ønsker å konsumere, og at disse preferansene er fullstendige, refleksive og transitive.


 4. En annen miljørelatert kritikk går på at mennesket er dårlig til å forstå bærekraft og miljøets betydning for egen overlevelse, og derfor ikke tar godt nok hensyn til dette i preferansene.


 5. I mikroøkonomi, som velferdsøkonomi bygger på, brukes vanligvis snever egeninteresse som utgangspunkt for preferansene, noe som ikke omfatter at folk i mange situasjoner tar hensyn til andre.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Humler, https://no.wikipedia.org/wiki/Homofil_atferd_hos_dyr, https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunnsøkonomi, https://no.wikipedia.org/wiki/Nytte-kostnadsanalyse

Preferanseordningen i en setning

Preferanseordningen er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferanseordningen.


 1. Det samme gjelder for den ensidige preferanseordningen overfor utviklingsland.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge

Preferanser i en setning

Preferanser er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferanser.


 1. Arbeiderklasseforeldre derimot har helt andre preferanser.


 2. Ulike arter har imidlertid ulike preferanser for byttedyr.


 3. Dyr sine preferanser og motivasjoner er alltid utledet fra atferd.


 4. Mange arter har også klare preferanser til hvilken habitat de foretrekker.


 5. Analysen danner grunnlag for samtale om folks selvoppfatning og preferanser.


 6. Konsumentteorien forutsetter med andre ord at konsumenten har konsistente preferanser.


 7. Merk at begrepsbruken i dødshjelpsdebatten kan brukes for å fremme verdisyn og preferanser.


 8. Disse preferanser er individuelle, og forskjellige for forskjellige individer på forskjellige tidspunkter.


 9. Læring er en kompleks og sammensatt prosess, og mennesker har forskjellige preferanser for hvordan de lærer best.


 10. Disse antagelsene er sentrale for at konsumentens preferanser skal kunne uttrykkes matematisk gjennom en nyttefunksjon.


 11. Et sentralt spørsmål har vært om det er mulig å aggregere individuelle preferanser til en konsistens samfunnspreferanse.


 12. Alle innbyggerne i Tropico er individer med primære behov og politiske preferanser, med mot, intelligens og lederegenskaper.


 13. Hver og en har ulike preferanser for hvilken læringsform de har best utbytte av, og de har sine individuelle måter å lære på.


 14. Å klassifisere Sør-Amerika som subkontinent, kontinent eller del av et superkontinent er helt basert på regionale preferanser.


 15. Man tester med et representativt utvalg testpersoner, og resultatene er basert på deres subjektive preferanser og ferdigheter.


 16. Det er likevel ikke noe ved en tilnærming basert på individuelle preferanser som i seg selv krever at mennesket oppfører seg egoistisk.


 17. Tilsvarende har fosforbehov og preferanser for størrelse på bytte til dyreplankton betydning for syklusen til næringsstoffer i innsjøer.


 18. Fargene representerer et bestemt sett av preferanser for kommunikasjon og samhandling som deltakerne utforsker videre i ulike gruppeoppgaver.


 19. Nyhetssøking omhandler personers preferanser for nye stimuli, intensitetssøking omhandler personers preferanser for intensitetsgrad av stimuli.


 20. Andre kanaler tar for seg spesielle temaer (som for eksempel utdanning, politikk, religion, familie og kjeledyr) eller seksuelle preferanser og legninger.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Fedrekvote, https://no.wikipedia.org/wiki/Haukefamilien, https://no.wikipedia.org/wiki/Homofil_atferd_hos_dyr, https://no.wikipedia.org/wiki/Humler, https://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Person_Profil_Analyse, https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunnsøkonomi, https://no.wikipedia.org/wiki/Aktiv_dødshjelp, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_østerrikske_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Studieteknikk, https://no.wikipedia.org/wiki/Tropico_(videospillserie), https://no.wikipedia.org/wiki/Sør-Amerika, https://no.wikipedia.org/wiki/Brukertesting, https://no.wikipedia.org/wiki/Nytte-kostnadsanalyse, https://no.wikipedia.org/wiki/Økosystem, https://no.wikipedia.org/wiki/Diversity_Icebreaker, https://no.wikipedia.org/wiki/Spenningssøking, https://no.wikipedia.org/wiki/IRC

Preferansetollsatser i en setning

Preferansetollsatser er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferansetollsatser.


 1. Tolltariffen angir, i tillegg til de ordinære tollsatsene, også preferansetollsatser i henhold til inngåtte handelsavtaler.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge

Preferansevalg i en setning

Preferansevalg er en bøyningsform av preferanse, nedenfor finner du eksempelsetninger for preferansevalg.


 1. I 1770 formulerte Borda et valgsystem for preferansevalg som kalles Bordavalg, eller Borda-telling.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Jean-Charles_de_Borda

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ prefekturet prefiks ››

Generell informasjon om "preferanse" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet preferanse som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "preferanse" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "preferanse".