Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for parlamentarisme

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet parlamentarisme, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke parlamentarisme i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "parlamentarisme".

Parlamentarisme i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet parlamentarisme i en setning.


 1. Danmark er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisme.


 2. Lagtinget praktiserer parlamentarisme og et flerpartisystem.


 3. I 1854 lyktes det også Cavour å innføre de facto parlamentarisme i Sardinia-Piemonte.


 4. Tromsø bystyre vedtok i 2011 å innføre parlamentarisme som styringsmodell for kommunen.


 5. Dette ble en effektiv innføring av parlamentarisme i Norge som konstitusjonell sedvanerett.


 6. Sosialisme, liberalisme, parlamentarisme og demokrati hadde han et svært anstrengt forhold til.


 7. Statsministeren, cap de Govern, utpekes av Consell General, basert på prinsippet om parlamentarisme.


 8. Malaysia er også et representativt demokrati med parlamentarisme, hvor statsministeren er regjeringssjef.


 9. Norge har som et av få land med parlamentarisme ikke adgang til å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg.


 10. I løpet av ett år (1884–85) fikk Norge parlamentarisme, to nye arbeideraviser, og et gryende arbeiderparti.


 11. Innføringen av parlamentarisme i 1884 ga ny kraft til Stortingets medbestemmelse i den økonomiske politikken.


 12. Begge sider visste godt at dersom Stortinget fortsatte å få makt over regjeringen, ville parlamentarisme følge.


 13. Dermed er det også en nær sammenheng mellom tanken om nasjonalstaten og tanken om demokrati og parlamentarisme.


 14. Skillet mellom Stortinget og den utøvende makten ble forskjøvet særlig ved etablering av parlamentarisme i 1884.


 15. I Norge er den utøvende makt svekket i forhold til den lovgivende makt etter innføring av parlamentarisme i 1884.


 16. Landet har dermed maktdeling, men ikke parlamentarisme, ettersom presidenten ikke er avhengig av parlamentets tillit.


 17. Selv om det da ble innført parlamentarisme, forble maktfordelingen mellom samfyrstene og de valgte organene uavklart.


 18. I 1870-årene fikk Højre nytt liv idet godseierne og De Nationalliberale gikk sammen imot Venstres krav om parlamentarisme.


 19. Riksforsamlingen lot seg derimot i liten grad inspirere av det styresystemet som var utviklet i England, med parlamentarisme.


 20. Flere av de som var alliert med Sverdrup så også at en lov om at statsråder skulle møte i Stortinget ville medføre parlamentarisme.


 21. I Øst-Europa var imidlertid demokrati, stemmerett og parlamentarisme ikke etablert, og der fikk også mer revolusjonær marxisme fotfeste.


 22. Et av opposisjonens sentrale krav var en klarere parlamentarisme etter britisk modell, hvor statsrådene var ansvarlig overfor Riksdagen.


 23. Opposisjonen hadde fått flertall i nasjonalforsamlingen og ønsket å endre grunnloven for å innføre parlamentarisme, etter anklager om korrupsjon mot Rhee.


 24. De støttet Johan Sverdrups parlamentarisme og partiet Venstre, men skuffet over den politiske utviklingen i 1880/90-årene utviklet de anarkistiske sympatier.


 25. Keiseren var også konge av Preussen og hadde den utøvende makt, og det var ingen parlamentarisme, slik at rikskansleren var ansvarlig direkte overfor keiseren.


 26. Han var opptatt av maktens tredeling, og så på parlamentarisme og partidannelse som to alen av samme stykke mer makt til Stortinget på bekostning av de andre to.


 27. Hans far, en landeier av middelklassen, var en religiøs mann som også var aktivt med i det nasjonalistiske Wafd-partiet, som stod for uavhengighet og parlamentarisme for Egypt.


 28. Flere svensker så også med bekymring på smitteeffekten det radikale Norges innføring av allmenn stemmerett, rent flagg, parlamentarisme og begrenset kongemakt, kunne ha på Sverige.


 29. I noen land som både praktiserer parlamentarisme og maktfordeling, som Frankrike, må regjeringssjefen stå til ansvar både for statssjefen (presidenten) og de folkevalgte i nasjonalforsamlingen.


 30. Fra Islands Hjemmestyrelov av 1904 hentet han mye inspirasjon, og etter innføringen av parlamentarisme i Danmark i 1901, fikk Patursson forhandlet frem et utkast til en lignende lov for Færøyene.


 31. Etter en periode med i begeistring for Sverdrups parlamentarisme, tok Mortensson til å reagere på maktsentraliseringen som fulgte, og tok opp spørsmål som mindretallsproblemet og spesielt bygdestyringa.


 32. I tillegg utbygde han jernbanen drastisk, ordnet handelsavtaler med Storbritannia, Frankrike, Belgia og Østerrike, satte i gang industrireisning og innførte de facto parlamentarisme i Sardinia-Piemonte.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ parlamentariske parlamentarismen ››

Generell informasjon om "parlamentarisme" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet parlamentarisme som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "parlamentarisme" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "parlamentarisme".