Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for lensherrer

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet lensherrer, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke lensherrer i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "lensherrer".

Lensherrer i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet lensherrer i en setning.


 1. Biskoper og abbeder kunne også fungere i rollen som lensherrer.


 2. Inspirert av kosakken Jemeljan Pugatsjov og med slagordet heng alle lensherrer!


 3. Urne og Bille ble utnevnt til lensherrer for å styrke forvaltningen av Nord-Norge.


 4. Tallrike arvinger ble innsatt som lensherrer og gjorde opprør ved første og beste anledning.


 5. Sammen med innskriften sto navnene på to lensherrer og en biskop som var virksomme i årene 1613–1617.


 6. De gjensidige pliktene og rettighetene mellom lensherrer og vasaller danner grunnlaget for føydalismen.


 7. Enkeltindivider kom til å gå inn i dobbeltbindinger til både lensherre og slekt, eller til og med til flere lensherrer.


 8. I det meste av sitt liv var han i sterkt konkurranseforhold til skiftende lensherrer som hadde sin residens på nabogården.


 9. Da Kong Frederik III gjorde statskupp og ble eneveldig konge i 1660, ble det gjennomført en overgang fra lensherrer til amtmenn.


 10. Etter at den forrige lensherren, Frands Kaas, døde i 1638, hadde Nordlandene blitt delt opp i smålen og administrert av fraværende lensherrer.


 11. Men ettersom det var lensherrer, som erkebiskopene i Bremen, som i liten grad utøvde sine lensherrerettigheter, utviklet det seg en grad av selvstyre.


 12. Planen ble kjent i København allerede i desember 1606, og Christian IV skrev i et brev til sine lensherrer at et slikt kirkebygg straks måtte ødelegges om det ble reist.


 13. Fra tidligere hadde Blix kunnet gjøre omtrent som han ville med utmarkene som tilhørte Prestgården og Bodøgård, da naboeiendommen hadde vært eid av fraværende lensherrer.


 14. Lensherrene tilhørte et hierarki med fem rangklasser, og det fantes en hoffordning med kongelige visitasjonsreiser og en diplomatisk protokoll for omgangen mellom kongen og hans lensherrer.


 15. Den var inndelt etter landets shires og inneholdt lister over alle kongens lensherrer og det jordegods de hadde i forlening, og dessuten opplysninger om hvem som tidligere hadde eid jordegodset før erobringen.


 16. Den teknologiske og taktiske utvikling betydde at ridderen i høymiddelalderen var overlegen alle andre soldattyper, men hans utstyr ble så kostbart at kun de rikeste og mektigste lensherrer kunne engasjere ham.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ lensherrens lensmannen ››

Generell informasjon om "lensherrer" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet lensherrer som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "lensherrer" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "lensherrer".