Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for innehaver

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet innehaver, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke innehaver i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "innehaver". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av innehaver kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: innehavere, innehaveren og innehaverne. Hvis du klikker på bøyningen av innehaver som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Innehaver i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet innehaver i en setning.


 1. Han var også innehaver av Vasaordenen.


 2. Olavs orden og innehaver av Gunnerusmedaljen.


 3. Han var også innehaver av Kroningsmedaljen 1906.


 4. Han var innehaver av Dannebrogordenen og Vasaordenen.


 5. Olavs Orden (1964) og innehaver av UNEFs æresmedalje.


 6. Gude var innehaver av en rekke ordener og utmerkelser.


 7. De Freund drev hvalfangst og var innehaver av gården Gravdal.


 8. Aarrestad var også innehaver av storkors av Dannebrogordenen.


 9. Olavs Orden i 1907, og var også innehaver av flere utenlandske ordener.


 10. Han var også ridder av den danske Dannebrogordenen, og var innehaver av 4.


 11. Karl III Johan var innehaver av følgende ordener, medaljer og dekorasjoner.


 12. Han var innehaver av Kongens fortjenstmedalje i gull for sin samfunnsinnsats.


 13. Kong Olav var også innehaver av Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden.


 14. Spenning var også innehaver av Den gylne ugle, som er Filologisk Forenings orden.


 15. Han var også innehaver av den franske Æreslegionen og den svenske Nordstjerneordenen.


 16. Qvislin skal etter dette ha vært innehaver av Svaneapoteket et par år før Bull overtok.


 17. Teatret i Café du Caveau er første gang omtalt i 1838, med Laurents sønn Etienne som innehaver.


 18. Han var også innehaver av flere utenlandske ordener, blant annet den svenske Nordstjerneordenen.


 19. Marius Renberg er to ganger innehaver av Merket for god design, samt en rekke andre utmerkelser.


 20. Aavatsmark var innehaver av Kroningsmedaljen 1906 og Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905–1930.


 21. I forbindelse med senatet ble det opprettet et prokuratorembete med Calonius som den første innehaver.


 22. Olavs Orden, da Norges statsminister i perioden 1905 til 1914 automatisk var innehaver av dette embetet.


 23. Helge Orten er innehaver av et investeringsselskap for boligbygging i Midsund der Møreaksen er planlagt.


 24. Et digitalt sertifikat forsikrer at den som navngis i sertifikatet er innehaver av en gitt digital nøkkel.


 25. Det har vært vanskelig å få oversikt over hvilke personer som har vært innehaver av apotekbevilling før 1688.


 26. I 1918 ble han første innehaver av professoratet i østasiatisk språkvitenskap og kultur ved Göteborgs högskola.


 27. De Lamennais' sluttpåstand går ut på at den katolske kirke er innehaver av den sanne religion og derfor ufeilbar.


 28. Da han la opp var han innehaver av norgesrekorden på 91,59 meter og olympisk rekord på 90,57 meter, som han satte i 2008.


 29. Som innehaver av begge apotek i byen søkte de Besche kongen om enerett til å drive apotek i Bergen, noe som ble innvilget.


 30. Ved sin fars død i 1990 ble Cholmondeley marki av Cholmondeley, samt innehaver av det arvelige embetet Lord Great Chamberlain.


 31. Våren 1950 seilte Erling Jarl strekningen Bodø–Svolvær på 3 timer og 35 minutter og var dermed innehaver av Vestfjordens blå bånd.


 32. Han var innehaver av storkors av den svenske Nordstjerneordenen og var ridder av første klasse av den østerrikske Jernkroneordenen.


 33. Ian Hacking er medlem av Royal Society of Canada og British Academy, er innehaver av Order of Canada, og ble i 2009 tildelt Holbergprisen.


 34. Likeledes var han fyrstebiskop i Regensburg, Münster, Osnabrück, Paderborn og Hildesheim, såvel som innehaver av en rekke andre kirkelige titler.


 35. Han var dessuten innehaver av en rekke utenlandske ordener, deriblant storkors av Dannebrogordenen, Finlands hvite roses orden og Italias kroneorden.


 36. Nilsen konkurrerte for Kristiansand Atletklubb, og er fremdeles innehaver av klubbrekordene i markløft i vektklassene -67,5 kg og -75 kg, med løft på henholdsvis 235 og 240 kg.


 37. Det høyeste antall kors som er blitt utdelt til en og samme person er tre, og det gikk til motstandsmannen Gunnar Sønsteby, som er den eneste innehaver av Krigskorset med tre sverd.


 38. Pike er eneste innehaver av AT&Ts US patent 4,555,775 eller patent for lagring i hurtigminne som er en del av protokollen til vindussystemet X og som var en dets første patenter.


 39. I USA var albumet på Billboard 200-listen i tilsammen 937 uker per september 2018, derav 591 sammenhengende uker fra 1973 til 1988 og var innehaver av førsteplassen på listen i en uke.


 40. Ashraf Ghani Ahmadzai, som var den andre demokratisk valgte innehaver av embetet, var president i Afghanistan fra september 2014 til han forlot landet da Taliban inntok hovedstaden Kabul 15.

Innehavere i en setning

Innehavere er en bøyningsform av innehaver, nedenfor finner du eksempelsetninger for innehavere.


 1. Arne Haug, Gisle Kogstad og Ingrid Schulerud er innehavere av 4.


 2. Også dronning Sonja, kronprins Haakon og prinsesse Astrid er innehavere av ordenen.


 3. Magne Hagen, Erik Tellmann, Knut Vollebæk og Lars Petter Forberg er alle innehavere av 1.


 4. Omtrent en tredjedel av nærliggende galakser er klassifisert som innehavere av LINER-kjerner.


 5. Bente Angell-Hansen, Harriet Elisabeth Berg, Erik Glenne, Lise Harlem og Tor Arnt Sandli er innehavere av 2.


 6. Det er satt begrensninger på antall innehavere av Den nasjonale fortjenstorden for vitenskap med 200 brasilianske innehavere av storkors og 500 i kommandørklassen.


 7. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell fører lister over innehavere av autorisasjoner/lisenser og tildeler hver enkelt helsepersonellnummer, også kalt ID-nummer.


 8. I de 20 årene han hadde disse stillingene, utmerket han seg som administrator og militær, han utviklet flere næringer og ble en av landets største innehavere av jordegods.


 9. Den første av disse, Salomos segls orden, ble innstiftet i 1874 og ble i 1922 delt, slik at Salomo-ordenen, som blant annet Haakon VII og Olav V var innehavere av, ble til.


 10. Graden blir uformelt kalt den lavere doktorgrad eller den lille doktorgrad, men regnes ikke offisielt som en doktorgrad, og innehavere har ikke rett til å kalle seg doktor/dr.

Innehaveren i en setning

Innehaveren er en bøyningsform av innehaver, nedenfor finner du eksempelsetninger for innehaveren.


 1. At innehaveren av selskapet var jødisk var uproblematisk for Eichmann.


 2. Forsøk har vist at humlene av og til jager bort den opprinnelige innehaveren av bolet.


 3. Hvis innehaveren forbruker mer enn den regnskapsmessige inntekten reduseres egenkapitalen tilsvarende.


 4. I en nyere britisk enklassig fortjenstorden, Den britiske fortjenstorden, kalles innehaveren for medlem.


 5. Flere ganger har den største innehaveren av 747-400 vært Singapore Airlines, Japan Airlines, eller British Airways.


 6. Dersom innehaveren har nok relevant fartstid kan vedkommende tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje opp til 3000.


 7. I 1995 ble den nedlagt, etter at innehaveren ikke lenger klarte å stå imot konkurransen fra større butikker i Son, Vestby og Moss.


 8. De ulike klassene angir funksjonen innehaveren kan ha på skipet, samt eventuelle begrensninger i skipets bruttotonnasje og fartsområde.


 9. Signaturen er på denne måten knyttet til hele den signerte meldingen, og meldingen knyttes entydig til innehaveren av den private nøkkelen.


 10. Når innehaveren av nøkkelparet koder en melding med sin private nøkkel, vil meldingen bare kunne dekodes ved hjelp av hans offentlige nøkkel.


 11. Mottaker bruker den offentlige nøkkelen til å stadfeste, eller verifisere, at det er innehaveren av den private nøkkelen som har sendt meldingen.


 12. Agenturet for Johnny Walker skaffet han seg ved å fly til Skottland og lande på plenen på Walkers gods i Kilmarnock, noe som imponerte innehaveren.


 13. Dersom innehaveren har nok relevant fartstid kan vedkommende tjenestegjøre som skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart.


 14. Ringen har store krefter, blant annet gir den eieren verdensherredømme og evne til å forsvinne, men den har samtidig en korrumperende virkning på innehaveren.


 15. Forslaget ville medføre at en tillatelse fra innehaveren av opphavsretten ville være nødvendig for å offentliggjøre bilder av enhver bygning, statue eller graffiti.


 16. Lovene vil, der de finnes, begrense eller hindre innehaveren i å bruke sine eksklusive rettigheter etter åndsverklov eller tilsvarende lovgivning til å hindre slik avbildning eller styre bruken.


 17. Bruddet klarte å holde hovedfeltet fra seg over alle de kategoriserte stigningene, og Lars Boom var førstemann over streken på alle tre klatringene, og ble dermed den nye innehaveren av klatretrøya.


 18. De er lettsindige nok til å fortelle ham at rhingullet gir innehaveren ubegrenset makt og verdensherredømme til den som smir en ring av det, forutsetningen er bare at vedkommende frasier seg kjærlighetens makt.


 19. Muteren hadde, gjennom tillatelsen, også rett til å drive prøvedrift i mutingsområdet.Eventuelle funn måtte registreres i form av begjært muting som ga innehaveren av mutingsbrevet en viss rett til videre utvinning.

Innehaverne i en setning

Innehaverne er en bøyningsform av innehaver, nedenfor finner du eksempelsetninger for innehaverne.


 1. Flere nordmenn var blant innehaverne av Etiopias stjerneorden, innstiftet i 1874.


 2. Til tross for grunnlovens garanti for et uavhengig rettssystem utnevnes innehaverne av de fleste viktige poster innenfor rettssystemet av presidenten.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ innehatt inneholde ››

Generell informasjon om "innehaver" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet innehaver som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "innehaver" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "innehaver".