Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for individer

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet individer, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke individer i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "individer". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av individer kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: individers. Hvis du klikker på bøyningen av individer som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Individer i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet individer i en setning.


 1. Voksne individer veier typisk 1,7–2,1 kg.


 2. Noen individer har mørke striper og flekker.


 3. Populasjonen ble anslått til ca 10 individer.


 4. Disse svermene kan telle svært mange individer.


 5. Ungdyr er generelt lysere enn voksne individer.


 6. Mørke individer ligner litt på Pardosa amentata.


 7. Blant individer er det svært stor genetisk variasjon.


 8. Voksne afrikanske individer er alltid nærmest hårløse.


 9. Just, Robespierre og Danton var svært mektige individer.


 10. I dag er bestanden av sel på over tre millioner individer.


 11. Antallet kan variere fra noen få individer til flere tusen.


 12. Disse dyrene veier opptil 1 kg og lever i kolonier på 10–55 individer per hektar.


 13. Offentligheten er et eksempel på et aggregat som er en samling av alle individer.


 14. For dyr er det spesielt perioden da nye individer skal vokse opp, som er kritisk.


 15. De kan også sitte, men voksne individer kan på grunn av vekten ikke klatre i trær.


 16. Som regel samles det flere individer, opptil mange hundre, som overvintrer sammen.


 17. Det er antatt at krabbeetersel er den vanligste selarten med anslagsvis 10 til 15 millioner individer.


 18. I spesielle tilfeller kan en populasjon kortvarig få et større antall individer enn områdets bæreevne.


 19. Dette går ut på at individer med spesielle egenskaper har større sjanser for å få parret seg enn andre.


 20. Man antok at stammen bestod av 3500 individer, og det ble beregnet to år for å fjerne alle reinsdyrene.


 21. Valpekull består som regel av både hårløse og behårede individer, som regel i forholdet 2:1 (dominante).


 22. En typisk elefantflokk består normalt av 9–11 dyr, men flokker på 2–20 individer kan regnes som normalt.


 23. For et egg, et embryo eller en larve er toleranseområdet vanligvis mye snevrere enn for voksne individer.


 24. Spesielt avanserte relasjoner finner en blant individer av arter som lever i kolonier, flokker og stimer.


 25. Disse preferanser er individuelle, og forskjellige for forskjellige individer på forskjellige tidspunkter.


 26. Men det erkjennes at det eksisterer situasjoner der flere individer oppfatter samme fenomen på samme måte.


 27. DSM-kriteriet kan være relatert, og mange individer med dette symptomer kan beskrive mangelen av matglede.


 28. Det skjer både mellom forskjellige individer eller at både hann- og hunnfunksjoner finnes i samme individ.


 29. I Sverige ble bestanden estimert til 460 000 individer i 2012 og i Finland 40 000-100 000 individer i 2011.


 30. Når individet maksimerte sin egen nytte utfra profittmotiv, ville summen av individer øke samfunnets nytte.


 31. Den tredje var at det å følge sosiale regler dypest sett var et personlig estetisk valg gjort av individer.


 32. Slike omstendigheter kan frarøve individer tid som de ellers ville brukt til aktiviteter som fremmer opplevd lykkelighet.


 33. Kort tid etter utrenskningen i 1934 ble en egen avdeling av Gestapo gitt i oppgave å lage lister over homofile individer.


 34. I 2014 regnet man med en global populasjon på cirka 12–14 millioner voksne individer, hvorav 9,55–11,6 millioner i Europa.


 35. Hvor mange individer som har blitt diagnostisert med denne lidelsen er uvisst, men de er færre enn hva prevalensen antyder.


 36. Evnen til å fokusere sansninger er ikke jevnt fordelt, og for individer vil den også variere med dagsform og tildels alder.


 37. Det sosiale miljøet (konteksten), er summen av de sosiale posisjoner og sosiale roller som påvirker individer av en gruppe.


 38. Årsaken til dette er at individer med fordelaktige genvarianter får frem flere avkom enn andre individer av samme organisme.


 39. Ekstremavl har ført til at enkelte hunderaser eller individer ikke lenger kan føde sitt eget avkom uten gjennom keisersnitt.


 40. Det dreier seg om individer som har fått en voldelig død, ved flere av dem er det mulig å konstatere henging og halshogging.


 41. Alle innbyggerne i Tropico er individer med primære behov og politiske preferanser, med mot, intelligens og lederegenskaper.


 42. Selv om han snakket med individer som kjente den opprinnelige oppdageren (García Payón), og Moedano, sa Smith at han ikke klarte å bekrefte eller avkrefte denne påstanden.


 43. En populasjon er en gruppe individer av samme art som får avkom sammen, og som holder til innenfor et begrenset område, definert av naturlige eller menneskeskapte grenser.


 44. Senere er teorien modernisert, og brukes til å forklare opprinnelsen og hvordan to ulike individer kan være utsatt for ulike sykdommer og illebefinnende på to ulike måter.


 45. Den bestemmer til en stor del områdets økologiske bæreevne, som er definert som det maksimale antallet individer av en art et habitat (levested) kan opprettholde i lang tid.


 46. Man vil derfor kunne få en bestandskollaps, både fordi det er flere individer enn leveområdet kan bære, og fordi bestanden bruker opp resursene og foringer områdets bæreevne.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Afrikansk_palmeruller, https://no.wikipedia.org/wiki/Vanlig_ringbuk, https://no.wikipedia.org/wiki/Altaihaukeskjegg, https://no.wikipedia.org/wiki/Maur, https://no.wikipedia.org/wiki/Blekhodenebbhval, https://no.wikipedia.org/wiki/Strandulveedderkopp, https://no.wikipedia.org/wiki/Økologi, https://no.wikipedia.org/wiki/Elefanter, https://no.wikipedia.org/wiki/Europas_historie_1789–1914, https://no.wikipedia.org/wiki/Sør-Georgia, https://no.wikipedia.org/wiki/Biosfære, https://no.wikipedia.org/wiki/Økosystem, https://no.wikipedia.org/wiki/Medievitenskap, https://no.wikipedia.org/wiki/Brunbjørn, https://no.wikipedia.org/wiki/Hoggorm, https://no.wikipedia.org/wiki/Krabbeetersel, https://no.wikipedia.org/wiki/Nakenhunder, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_østerrikske_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Konstruktivisme, https://no.wikipedia.org/wiki/Anhedoni, https://no.wikipedia.org/wiki/Lappspurv, https://no.wikipedia.org/wiki/Økonomisk_idehistorie, https://no.wikipedia.org/wiki/Kristen_eksistensialisme, https://no.wikipedia.org/wiki/Velvære, https://no.wikipedia.org/wiki/Homofile_i_det_nasjonalsosialistiske_Tyskland_og_under_holocaust, https://no.wikipedia.org/wiki/Lunde_(fugl), https://no.wikipedia.org/wiki/Klasehodepine, https://no.wikipedia.org/wiki/Cocktailparty-effekten, https://no.wikipedia.org/wiki/Sosialt_miljø, https://no.wikipedia.org/wiki/Tamhund, https://no.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo, https://no.wikipedia.org/wiki/Tropico_(videospillserie), https://no.wikipedia.org/wiki/Førkolumbisk_transoseanisk_kontakt, https://no.wikipedia.org/wiki/Stress-sårbarhetsmodellen, https://no.wikipedia.org/wiki/Populasjonsdynamikk

Individers i en setning

Individers er en bøyningsform av individer, nedenfor finner du eksempelsetninger for individers.


 1. Kubrick er særlig opptatt av å avdekke volden bak individers og institusjoners fasade.


 2. Begrepet refererer også til individers vilje til å identifisere seg selv med flere etniske grupper.


 3. Om disse synspunktene er objektivt korrekte, er ikke viktig når det gjelder å styre individers handlinger.


 4. Funksjonell deltakelse handler derfor om hvordan individers tenkning samordner seg med institusjonelle begreper.


 5. Innen psykologien ble IQ et mål på individers mentale evner og brukt som et verktøy for å sortere grupper som studenter og soldater.


 6. Habitus skaper felles perspektiver på omverdenen og på individers selvforståelse, og er et middel for å avgrense seg fra andre grupper.


 7. Identitet viser både til gruppers oppfatning av sine unike karakteristika og individers oppfatning av å være inkludert i en slik gruppe.


 8. Disse ulike mønstrene, eller disposisjonene, er resultatet av kulturell læring og tilegnelsen av sosiale strukturer, gjennom individers og gruppers erfaringer.


 9. Den nye loven av 1934 (gjeldende helt til 1977) åpnet også for tvangssterilisering, ved at man ønsket en øket kontroll av mindreverdige individers forplantning av slekten.


 10. På 1950-tallet kom en reaksjon mot både psykodynamisk psykologi og behaviorismen som la vekt på individers frie vilje, personlige vekst og muligheten til å finne mening i egen tilværelse.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon, https://no.wikipedia.org/wiki/Polyetnisitet, https://no.wikipedia.org/wiki/Thomas-teoremet, https://no.wikipedia.org/wiki/Sosiokulturelt_læringssyn, https://no.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_metode, https://no.wikipedia.org/wiki/Habitus_(sosiologi), https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet, https://no.wikipedia.org/wiki/Tvangssterilisering, https://no.wikipedia.org/wiki/Psykologi

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ individene individet ››

Generell informasjon om "individer" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet individer som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "individer" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "individer".