Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for erkjennelse

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet erkjennelse, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke erkjennelse i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "erkjennelse".

Erkjennelse i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet erkjennelse i en setning.


 1. Ramana Maharshi fikk sin mystiske erkjennelse ved 16-års-alderen.


 2. Det andre stadiet er observasjon av Guds spor i menneskets erkjennelse.


 3. Ifølge Locke er derfor både erkjennelsens subjekt og objekt hinsides vår erkjennelse.


 4. Denne fortrøstningsfulle erkjennelse blir som i det første klagende distikon, innledet med ordet Auch (også).


 5. Kunsten ble dermed å betrakte som en nøkkel til høyere erkjennelse både for kunstneren selv og for mottakeren.


 6. Hva det er som har disse erfaringene, selvet eller sjelen eller hva det måtte være, unndrar seg vår erkjennelse.


 7. Han hadde en demrende erkjennelse av at man ikke kan ha en vitenskapelig geografi uten en vitenskapelig geometri.


 8. Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes.


 9. ACT er basert på relasjonell rammeteori (RFT), en omfattende teori om språk og erkjennelse som er en forskyvning av atferdsanslyse.


 10. Ifølge Ockham skulle filosofi kun omhandle emner der det kunne oppnås full erkjennelse, et prinsipp som ofte er kjent som parsimoni.


 11. Vernet mot selvinkriminering beskytter mot at man tvinges til å bidra til egen domfellelse gjennom vitnemål eller erkjennelse av skyld.


 12. I 1946 ble Steinbeck tildelt Haakon VIIs Frihetskors i erkjennelse for de bidragene som hans roman hadde ytt til den norske krigsinnsatsen.


 13. Han anførte at han ikke kunne akseptere dette fordi det dreide seg om emner utenfor menneskenes erkjennelse, og at han derfor var agnostiker.


 14. Her la man til grunn nye prinsipper for hvordan bruksrett oppstår innenfor tamreindrift, med erkjennelse av særegne trekk ved reinens arealbruk.


 15. Gjennom en vedvarende selvutspørrelse mente Ramana Maharshi at man vil nå til den erkjennelse at jeget ikke er bundet til kroppen, men er universelt.


 16. Samme år bosatte han seg på det gamle herresete Veden, som Saugbrugsforeningen i erkjennelse av hans fortjenstfulle arbeide har overlatt ham til bruk.


 17. Under landflyktigheten i Nederland skrev Locke størstedelen av sitt mesterverk Om menneskets erkjennelse, som han riktignok hadde arbeidet med siden 1671.


 18. Bakgrunnen var en erkjennelse av at klinikere også ser pasienter som oppfyller alle kriterier for Tourettes syndrom, uten at de opplever ubehag eller svekkelse.


 19. Diskursbegrepet framhever at det er en sammenheng mellom kreftene i samfunnet slik de materialiserer seg i institusjoner, i språket og i individets erkjennelse.


 20. Dette opprøret førte til en viktig erkjennelse av at revolusjonen manglet en sentral ledelse og at matrosene ikke nødvendigvis var spartakister eller kommunister.


 21. Tingene i seg selv [Ding an sich] er virkeligheten i seg selv, som den er utenfor vår erkjennelse, og altså uerkjennelig, da vi ikke kan erkjenne utenfor vår erkjennelse.


 22. Tingene i seg selv [Ding an sich] er virkeligheden i seg selv, som den er utenfor vår erkjennelse, og altså uerkjennelig, da vi ikke kan erkjenne utenfor vår erkjennelse.


 23. Når det gjelder kunnskapteori, lanserte han det som mange fremdeles betrakter som dens fremste prosjekt, det vil si en undersøkelse av grensene for menneskets erkjennelse.


 24. Han kalte disse for transcendentale illusjoner og mente at de var en uunngåelig del av menneskesinnet da vi alltid vil forsøke å overskride grensene for vår egen erkjennelse.


 25. Sammen med Friedrich Pollock, en ungdomsvenn avMax Horkheimer, utviklet han instituttets målsetning, å fremme kjennskap og erkjennelse av det sosiale livet i sitt fulle omfang.


 26. Epistemologi (erkjennelsesteori), teorien om kunnskap og erkjennelse, og dens grunnlag opptok enkelte filosofene, særlig Heidegger, Russell, Karl Popper, og Claude Lévi-Strauss.


 27. Ved hjelp av den gjentatte musikalske formen og fraseringsbuenes plassering understreker Brahms Schillers sammenheng mellom begynnelsens klage og avslutningens trøstefulle erkjennelse.


 28. Ordet vekkelse brukes ofte om kollektiv omvendelse (masseomvendelser), der mange mennesker på ett sted, for eksempel under et møte, kommer til en ny religiøs erkjennelse eller overbevisning.


 29. Som med hans arbeid om erkjennelse forflyttet Locke seg fra de mest grunnleggende enheter i samfunnet til det mer utviklede og, som Thomas Hobbes, fremhevet han den sosiale kontraktens elastiske side.


 30. Fra dem fikk han ikke bare gleden over naturvitenskapens skjønnhet, men også en spontan erkjennelse av det menneskelige geni, hvis største triumf er evnen til å fange begreper selv utenfor fantasiens grenser.


 31. Heuristikken beskjeftiger seg med metodene og oppfinnelseskunsten som kan eller bør brukes for å oppnå ny erkjennelse og vitenskapelige resultater, for å løse oppgaver og problemer og for å beskrive disse metodene.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ erkjenne erkjennelsen ››

Generell informasjon om "erkjennelse" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet erkjennelse som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "erkjennelse" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "erkjennelse".