Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for bestemt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet bestemt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke bestemt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "bestemt".

Bestemt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet bestemt i en setning.


 1. I 1942 ble det bestemt at St.


 2. Svaret må bli et bestemt ”nei”.


 3. Medaljen ble bestemt innført 30.


 4. Det ble bestemt at når den 1 500.


 5. I november 1941 (nærmere bestemt 25.


 6. Skattene til disse ble bestemt av hhv.


 7. Nei, ikke noe bestemt forlag, svarte han.


 8. Proctor, likevel sverger de bestemt at G.


 9. McKinleys gjenvalg var bestemt på forhånd.


 10. I 2017 ble det dessuten bestemt, at den 21.


 11. Ordener er alltid innstiftet med et bestemt formål.


 12. Et register er en samling av data om et bestemt emne.


 13. Paret hadde da bestemt seg for å flytte til Trondheim.


 14. De fleste av de øvrige prisene ble bestemt av en jury.


 15. Substantiver i bestemt flertall, i dativ, ender på -om.


 16. Her ble det også bestemt at Konrad Adenauer skulle være unionens kanslerkandidat.


 17. De er oftest navngitt i bestemt form, Olavskilden, men man finner også formen St.


 18. Filmen kommer i november 2013 i USA, mens dato fremdeles ikke er bestemt i Norge.


 19. På dette møtet ble det bestemt å sette av et parti rug for å komme folket i møte.


 20. Spesielt for sør- og vestjysk er også foranstilte artikler (æ hus i bestemt form).


 21. I et slikt system ville imidlertid prisene ikke bli bestemt av markedet, men av et sentralt planbyrå.


 22. Townshipene var segregert internt i seksjoner, hvor hver seksjon var reservert for en bestemt stamme.


 23. Ribbentrop våget ikke å gå mot Hitler som hadde bestemt seg for uhemmet undertrykking av østområdene.


 24. Det ble videre bestemt at Ju 87, som hadde hatt store tap, bare skulle brukes under gunstige forhold.


 25. Biomene på landjorden er bestemt ut fra klima, i første rekke temperatur og nedbør, samt jordsmonnet.


 26. Imidlertid bøyes hankjønns- og hunkjønnssubstantivene nesten lik, og eneste unntak er bestemt entall.


 27. Organismer som lever i et bestemt økosystem er tilpasset de rådende abiotiske og biotiske forholdene.


 28. I 2001 åpna teateret i nye lokaler, nærmere bestemt i det gamle Landbrukspalasset på høyden Montjuïc.


 29. Etter dette branntilfellet ble det bestemt at byen for ettertiden skulle utvikles på Sørsida av elva.


 30. Løselighet er den mengde av et stoff som lar seg oppløse i et bestemt løsemiddel under gitte forhold.


 31. Et feltarbeid er et arbeid som går ut på innsamling av datamateriale ute i et bestemt forskningsfelt.


 32. Ida er fast bestemt på å komme tilbake til hjembyen, og de gamle vennene sine, på en eller annen måte.


 33. I juni 2006 ble det bestemt at mesteparten av LEGO-produksjonen i Billund skal flyttes til Øst-Europa.


 34. I 1902 ble det derfor bestemt at fyrstasjonen ikke skulle være oppholdssted for betjeningens familier.


 35. Samtidig har samfunnsbildet endret seg i bøkene, slik at bøkene ikke gjenspeiler en bestemt tidsalder.


 36. Mange åpne problemer i matematikken er opptatt med spørsmålet om hvorvidt en bestemt definisjon er konsistent eller ikke.


 37. Det mest sikre orden i menneskelivet er at alle må dø, og at dette er bestemt av Aisa eller Moira fra fødselens øyeblikk.


 38. Datoen til byggingen av pyramiden er ikke klart bestemt ettersom Menkauras styre har heller ikke blitt nøyaktig definert.


 39. Aiskhylos kombinerer Skjebne og Nødvendighet i et skjema, og hevder at selv Zevs ikke kan endre hva som er blitt bestemt.


 40. På møtet ble det også bestemt at det skulle sendes et telegram til Arbeidsmandsforbundet for å få organisasjonen i orden.


 41. Kommissærene får ansvaret for Kommisjonens saker i et bestemt fagområde, i likhet med statsråder i en nasjonal regjering.


 42. Det nye kongeriket hadde ingen bestemt hovedstad: hoffet flyttet fra sted til sted etter som kongen skiftet tilholdssted.


 43. Var Bondepartiets oppgave å være et parti kun for en bestemt klasse, eller var det å representere et bredere samfunnssyn?


 44. Watson studerte organismers tilpasning til miljøet, nærmere bestemt de enkelte stimuli som ledet organismer til responser.


 45. Libyske arabere har arvet tradisjonene knyttet til nomadiske beduiner, og assosierer dem selv med en bestemt beduinstamme.


 46. Simulatorens luftslag utføres gjennom Enduring Confrontation, et mye lengre format med en lang rekke mål for alle typer fly innenfor en bestemt Battle Rating (BR) brakett.


 47. Få år senere, i 1788, ble det bestemt at eksamen i filosofikum skulle avholdes to ganger årlig og bestå av to deler: En i matematikk og filosofi og en i språk og historie.


 48. Som sønnesønn av Lucius Licinius Crassus og sønn av Publius Licinius Crassus, begge tidligere konsuler, var han av god familie og bestemt for en karriere i det offentlige.


 49. I oktober ble det bestemt at Otto Skorzeny, den tyske kommandosoldaten som hadde befridd Benito Mussolini, skulle lede en gruppe engelsktalende soldater i Operasjon Greif.


 50. I farmakologi er en internasjonal enhet en måleenhet basert på den stoffmengden som skal til for åoppnå en gitt målbar grad av en bestemt biologisk aktivitet eller effekt.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ bestemors bestemt form ››

Generell informasjon om "bestemt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet bestemt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "bestemt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "bestemt".